Avís Legal

Termes i condicions referides al lloc web www.erikaherraiz.com (en endavant LLOC WEB propietat de eriKa.Herráiz {creacions}.

L’ús d’aquest LLOC WEB implica l’acceptació dels TERMES I CONDICIONS establerts en aquest Avís Legal, havent de cessar en el seu ús immediatament si no accepta algun d’aquests.

Propietat Intel·lectual dels continguts del LLOC WEB

El contingut d’aquest LLOC WEB: estructura, ordenació, texts, imatges, so, documents, bases de dades, còdig font, vídeo, etc. (en endavant el CONTINGUT) són propietat de eriKa.Herráiz {creacions}, quedant el mateix protegit per les lleis de propietat intel·lectual aplicables.

 

Queda prohibida la distribució, modificació, transmissió, exhibició o ús del CONTINGUT d’aquest LLOC WEB, total o parcialment, per a qualsevol finalitat comercial o pública sense el permís de eriKa.Herráiz {creacions}. L’ús no autoritzat pot resultar en violació de les lleis de propietat intel·lectual o altres normes aplicables, no fent-se eriKa.Herráiz {creacions} responsable de possibles usos no autoritzats per part de tercers.

eriKa.Herráiz {creacions} no garanteix l’exactitud de tots els continguts allotjats en el LLOC WEB i rebutja qualsevol responsabilitat derivada d’aquestes possibles irregularitats en la informació. De la mateixa manera, eriKa.Herráiz {creacions} es reserva el dret d’ampliar o modificar els continguts d’aquest LLOC WEB en qualsevol moment i sense previ avís.

Responsabilitat de eriKa.Herráiz {creacions}

eriKa.Herráiz {creacions} no es responsabilitza de l’ús que els usuaris del LLOC WEB puguin fer-ne, així com de la informació i serveis disponibles facilitats, ni de possibles infraccions de drets de tercers que es puguin cometre per persones que facin un ús fraudulent dels permisos d’accés d’aquest LLOC WEB.

eriKa.Herráiz {creacions} no es responsabilitza de possibles anomalies en el seu funcionament (interrupcions del servei, virus informàtics, sobrecàrregues a Internet, etc...) Davant de possibles anomalies en la prestació del servei del LLOC WEB, eriKa.Herráiz {creacions} posarà tot el seu esforç per solucionar-los amb tots els medis de què disposi i a la major brevetat possible.

Política de privacitat y confidencialitat de dades

Mitjançant el present text es procedeix a informar als ususaris del LLOC WEB sobre la seva política de protecció de dades de caràcter personal (en endavant, les “Dades Personals”) per tal que els usuaris determinin lliure i voluntàriament si desitgen facilitar a eriKa.Herráiz {creacions} les Dades Personals que es puguin requerir en el moment de fer la subscripció o alta d’algun dels serveis oferts en el LLOC WEB.

S’entendrà que l’Usuari accepta les condicions establertes un cop preocedeix a la creació d’un compte de client en el LLOC WEB. L’Ususari respondrà, en qualsevol cas, de la veracitat de les dades facilitades, tenint el propietari del LLOC WEB, és a dir, eriKa.Herráiz {creacions} el dret d’excloure dels seus serveis registrats a tot aquell Usuari que hagi facilitat dades falses, sense prejudici de les altres accions que procedeixin en dret. eriKa.Herráiz {creacions} es compromet a modificar la present política per adaptar-la a les novetats legislatives aplicables.

Les Dades Personals recopilades seran objecte de tractament automatitzat i s’incorporaran als corresponents fitxers automatitzats de eriKa.Herráiz {creacions}, titular i responsable dels seus propis fitxers (en endavant, els “Fitxers”).

 

La recopilació i tractament automatitzat de les Dades Personals té com a finalitat el manteniment de la relació establerta amb eriKa.Herráiz {creacions} en la gestió, administració, prestació, ampliació i millora dels serveis prestats a l’Usuari.

eriKa.Herráiz {creacions} ha adoptat els nivells de seguretat de protecció de les Dades Personals legalment requerits, i ha instal·lat tots els medis i mesures tècniques al seu abast per a evitar la pèrdua, mal ús, alteració, accés no autoritzat i robatori de les Dades Personals facilitades a eriKa.Herráiz {creacions}.

Als efectes del que disposa la Llei Orgànica 15/99, del 13 de desembre, sobre Protecció de Dades de Caràcter Personal, els Usuaris tenen reconeguts i podran exercitar els drets d’accés, cancelació, rectificació i oposició contactant amb eriKa.Herráiz {creacions} a través de la següent adreça electrònica info@erikaherraiz.com, fent constar: nom, cognoms i fotocòpia del D.N.I., i exposant la petició de la sol·licitud i el domicili, a efectes de notificacions.